tree

Autumn  - 65x54 - Impression photo sur toile